Smluvní podmínky

A. Úvodní ustanovení 
1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.hangarCZAF.com. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Vanda Klemischová - HANGAR CZAF, Střední 22/182, Opava Suché Lazce, ( nenachází se zde prodejna ), IČ 01150669 / DIČ CZ8659255880(dále také „provozovatel“) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1.
Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu hangarCZAF.com jsou závazné (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb). Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně nákupního řádu, jakož i reklamačního řádu a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a další dokumenty je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn.

2. Všechny ceny uváděné na hangarCZAF.com  jsou konečné. 

3. Internetový obchod hangarCZAF.com obsahuje veškeré informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí smlouvy i podstatných náležitostí kupní smlouvy, tak jak je vymezuje občanský zákoník. Obsahuje vždy i název, hlavní charakteristiku a cenu zboží.

4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

5. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

7. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu hangarCZAF.com, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou a může být kdykoli písemně odvolán. V takovém případě prodávající odstraní ze své databáze veškeré osobní údaje kupujícího v nezbytném rozsahu.

8. Kupujícímu nebudou účtovány žádné náklady na použití komunikačního prostředku na dálku (katalog internetového obchodu hangarCZAF.com, a s ním spojená elektronická pošta).

9. Cena zboží zůstává v platnosti vždy do vyprodání skladových zásob. V případě změny ceny bude zákazník o správné ceně informován. Akční ceny a výprodej platí jen do vyprodání zásob nebo ukončení akce.

10.  Doručení zbozí - zásilky zasíláme prostřednictvím České pošty. Za doručení jsou účtovány následující poplatky - doprava po celé ČR je 95,- Kč za dobírkový balík a 60,- Kč za obyčejný balík (zaplacen dopředu např. bankovním převodem).  Balné se neúčtuje, vyjímku tvoří pouze objednávky s celkovou cenou zboží pod 120,- kč vč. DPH. V takovém případě bude pripočteno balné 15,- kč vč. DPH. V případě že objednávka přesáhne cenu 1500,- Kč s DPH (opět je myšlena cena zboží) nebude účováno poštovné po ČR. Úložní doba balíku je 14 dnů, v případě, že je balík zaslán službou Obchodní balík je úložní doba pouze 7 dnů !  Další možností je vyzvednout si zboží osobně po telefonické dohodě na dohodnuté adrese.

11.  V případě nepřevzetí zásilky zaslané na dobírku v úložní době, dochází ze strany zákazníka k porušení obchodních podmínek, protože zákazník je ze strany podejce informován (e-mailem + on-line status na webu) o potvrzení a stavu objednávky, následně o odeslání balíku včetně podacího čísla. Na argumenty typu "neobdržení oznámenky" nebude brán ohled. Taktéž nebude brán ohled na nepřevzetí zásilky s objednaným zbožím z důvodu prodloužené doby expedice i o této situaci je zákazník dostatečně informován.

V každém případě bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 500,- Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Od smluvní pokuty lze upustit, jestliže do 7 dnů ode dne odeslání požadavku na zaplacení dlužného poštovného bude zaplacena požadovaná částka. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky včetně zákaznických údajů, budou postoupeny třetí osobě k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.

Kdo jedná fér nemusí se bát, pokud však zákazník nekomunikuje, nehodlá škodu či vzniklé náklady uhradit, není schopen se s prodejcem jakkoliv smírně dohodnout, nezbývá nám než uplatnit pokutu dle těchto obchodních podmínek a pohledávku eventuelně předat k právnímu vymáhání. Za takovou situaci nese plnou vinu kupující a hradí také zvýšené náklady z důvodu svého počínání, které těmito komplikacemi s vymáháním pohledávky vznikají.  K tomuto opatření jsem přistoupil z důvodu zvýšeného nepřebírání zásilek a následného hraní "mrtvého brouka", případně arogantního jednání zákazníků.

C. Vymezení pojmů
Spotřebitelská smlouva
– smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující/nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

D. Reklamace
1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem Internetového obchodu hangarCZAF.com a právním řádem platným v ČR.

2. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu

4. Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze s doklady, které prokazují uzavření kupní smlouvy.

5. Zboží na reklamaci posílejte v nejlépe v původním obalu. Nemáte-li původní obal, zabalte zboží takovým způsobem, který ho dostatečně ochrání při jeho přepravě. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem. Dále viz. reklamační řád.

E. Práva a povinnosti prodávajícího 
a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží od přepravce, příp. při osobním odběru, obdrží kupující ke zboží daňový doklad.

b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné viz. Ochrana osobních dat.

c) Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

d) Prodávající má právo zákazníka telefonicky nebo e-mailem kontaktovat pro ověření pravdivosti zadaných údajů. Prodávající má taktéž  právo odmítnout objednávku bez udání důvodu, případně pokud objednací údaje jsou neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží nebo kupující nesplnil svůj závazek odebrat zboží či zaplatit kupní cenu. Vyřízení objednavky prodávajícím není právně vymahatelné.

e) Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, gsm banking apod.) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku bezodkladně po doručení písemného odstoupení od smlouvy.

f) Plnění se považuje za nemožné i v případě, že se přestalo vyrábět či dodávat na náš trh, případně začalo být dodáváno prodávajícímu za vyšší cenu, takže by byl prodej objednaného zboží zákazníkovi za cenu uvedenou v objednávce pro prodávajícího prodělečný (při zohlednění nákladů na dopravu a udržování Internetového obchodu hangarCZAF.com).

F. Práva a povinnosti kupujícího 
a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

c) Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti údaje o kupujícím z databáze vymazat. V databázi zůstanou pouze údaje potřebné pro účetnictví.

d) Kupující nemá právo trvat na uskutečnění objednávky v případě, že ji prodávající z určitého důvodu zruší.

e) Kupující/spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Odstoupení by se mělo uskutečnit nejlépe doporučeným dopisem adresovaným kupujícímu na adresu HANGAR CZAF - Vanda Kelmischová, Ke Statkům 16, Tursko, 252 65. V dopise musí být uvedena identifikace kupujícího, zboží, kterého se odstoupení týká, účtu na který má být vrácena kupní cena, musí být vlastnoručně podepsán a doručen prodávajícímu ve výše uvedené čtrnáctidenní lhůtě. Případně lze zvolit i jiný způsob pro odstoupení od smlouvy, ze kterého bude prokazatelně zřejmá vůle od smlouvy odstoupit v rámci tohoto zákonného práva. Zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním celistvém obalu. Náklady na přepravu zboží nese zákazník. Za uvedených podmínek po obdržení vráceného zboží prodávající zákazníkovi vrátí zpět kupní cenu převodním příkazem nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Toto se nevztahuje na vystřihovánky, ale pouze na ostatní zboží (papírové i nepapírové doplňky, řezací nářadí) !

Kupující/spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy:
1.) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění. 
2.) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
3.) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá opotřebení nebo zastarání.
4.) na dodávku novin, periodik a časopisů

G. Závěrečná ustanovení 
1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu hangarCZAF.com, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Cenu zboží uvedená v katalogu Internetového obchodu hangarCZAF.com platí vždy jen do okamžiku její změny; pro objednávky odeslané po provedené změně je vždy rozhodná cena nová. Tyto podmínky vstupují v platnost dne 27.5.2013

Vyhledávání/Fulltext search

Kontakt/contact

HANGAR CZAF https://www.facebook.com/hangar.czaf

Anketa/Survey

Jaký model papírového letadla by jste uvítali?

MiG 21 (798)
29%

MiG-23 (337)
12%

MiG-19 (163)
6%

MiG-17 (79)
3%

MiG-15 (115)
4%

Su-25 (334)
12%

Su-22 (113)
4%

AERO L-29 Delfín (442)
16%

LET L-410 (373)
14%

Celkový počet hlasů/Total votes 2754